המטרה המוצהרת של צו הריסה מנהלי היא לאפשר לרשויות המדינה להתמודד באופן יעיל ומהיר עם בניה בלתי חוקית, לשמור על דיני התכנון והבניה ועל שלטון החוק תוך מניעת מצב של קביעת עובדות מוגמרות בשטח.

הצו יוצא על ידי רשויות התכנון לאחר שאותרה בנייה חדשה יחסית שנעשתה ללא היתר ו/או בסטייה מהיתר ו/או בניגוד לתוכנית החלה על המקרקעין.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד אייזנברג ושות', עורך דין מקרקעין בחיפה לחץ/י כאן

מהם התנאים להוצאת צו הריסה מנהלי?

לפי סעיף 221 לחוק התכנון והבניה (להלן: "החוק"), בנוסחו לאחר תיקון 116 לחוק, הגורמים המוסמכים להוציא את צו ההריסה המנהלי הם: מנהל היחידה הארצית לאכיפה, יו"ר או מהנדס ועדה מקומית, כאשר טרם הוצאת הצו עליהם להשתכנע על יסוד תצהיר של מפקח כי בוצעה במקרקעין עבודה אסורה (ללא היתר ו/או בסטייה ממנו ו/או בניגוד לתוכנית החלה על המקרקעין) כאשר במועד הגשת התצהיר לא הסתיימה העבודה האסורה או שלא חלפו יותר מחצי שנה מהיום שהסתיימה. בעניין עבודה אסורה שבוצעה בבית מגורים לא אוכלס בית המגורים או שטרם חלפו 30 יום ממועד האכלוס.

צו הריסה מנהלי חייב לכלול, בין היתר, פרטים בנוגע למיקום המקרקעין שביחס אליהם הוא הוצא, תיאור העובדות שעל בסיסן הוחלט להוציא את הצו, פרטים אודות הבנייה שהצו מורה על הריסתה, פרטים אודות המועד המוקדם ביותר האפשרי לביצוע הצו, פרטים אודות הזכות לבקש את ביטול הצו, אישור על קיום חובת היוועצות עם הגורם הרלבנטי לפי סעיף 225 לחוק ופרטי התקשרות עם הגורם שהוציא את הצו.

האם ניתן להתנגד לצו הריסה מנהלי?

אדם שהוצא נגדו צו הריסה מנהלי רשאי לפנות לבית המשפט ולהגיש בקשה לביטול צו ההריסה. לפי תיקון 116 לחוק, בקשה לביטול צו הריסה תוגש לא יאוחר מ-15 ימים ממועד המצאת הצו. אולם, יחד עם זאת, נקבע בחוק כי המוסד התכנוני יוכל לקיים בעצמו את הצו ולבצע את ההריסה תוך 4 ימים ממועד המצאת הצו ככל שמדובר בבנייה שטרם הסתיימה או תוך ימים ממועד המצאת הצו ככל שמדובר בבנייה שהסתיימה. עוד קובע חוק התכנון והבנייה כי כל עוד הצו לא עוכב על ידי בית המשפט המוסמך רשאי מוסד התכנון לבצעו.

לפיכך, קיימת חשיבות רבה לפעול להגשת בקשה לביטול צו ההריסה יחד עם בקשה לעיכובו של הצו לבית המשפט לעניינים מקומיים ו/או השלום מהר ככל האפשר. לאחר הגשת הבקשה, ייערך בבית המשפט לעניינים מקומיים ו/או בית משפט השלום דיון בבקשה. בית המשפט מוסמך להורות על ביטול הצו, עיכוב ביצוע ההריסה או על דחיית הבקשה.

יודגש כי מסגרת הזמנים באשר להגשת בקשה מתאימה לביטול ו/'או עיכוב צו הריסה מנהלי היא נוקשה מאחר שהצו נועד לאפשר לרשויות המקומיות להתמודד באופן מהיר ויעיל עם בניה בלתי חוקית באמצעות הריסתה ומניעת השלמתה.

מהן העילות המשמשות לביטול צו הריסה מנהלי?

קיימות מספר עילות אשר בגינן ניתן להביא לביטול צו הריסה מנהלי:

  • להוכיח לבית המשפט כי העבודות בוצעו כדין, דהיינו כי קיים היתר לעבודות שבוצעו ו/או כי העבודות חוסות תחת רשימת העבודות הפטורות מהיתר בהתאם להוראות תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 (גדר וקיר תומך במיקום וגובה שקבועים בתקנות, גגונים, סככות צל, סוכך מתקפל, מצללה (פרגולה) העומדים בהוראות תקנות הפטור ובהוראות ההנחיות המרחביות וכו') ו/או כי מדובר בעבודות שיפוצים פנימיות במבנה שאינם מחייבות בהוצאת היתר בנייה.
  • לשכנע את בית המשפט כי בצו נפל פגם חמור שבשלו יש לבטל את הצו, דהיינו כי הצו שהוצא לא עומד בהוראות סעיף 221 לחוק התכנון והבנייה (התשכ"ה- 1965), לרבות, פגם בתצהיר המפקח המוסמך, פגם בקיום חובת ההיוועצות (סעיף 225 לחוק התכנון והבניה), חוסר של אחד ו/או יותר מהפרטים שחייבים להיכלל בצו ההריסה המנהלי, התייחסות לסוגיית אכלוס המבנה ומועד האכלוס (לא ניתן להוציא צו לבית מגורים שחלפו מעל 30 ימים מאז שהוא אוכלס), התייחסות למועד סיום ביצוע העבודה האסורה שבגינה הוצא הצו (לא ניתן להוציא צו אם חלפו יותר מששה חודשים מיום שהסתיימה העבודה האסורה ועד למועד שבו הוגש תצהיר המפקח המוסמך), קיומה של חוות דעת הנדסית ככל שמתבקשת הריסה על חלק ממבנה שנבנה כדין וכו'.

בעפ"א 10459-08-18 זוהר נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה – מחוז צפון, בו ייצג משרד אייזנברג ושות' את המערער קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את הערעור על החלטת בית משפט השלום בעכו וקבע כי נפל פגם חמור בצו ההריסה המנהלי ובתצהיר שצורף לו, שבהם לא הוזכרה העובדה כי המבנה לא מאוכלס מזה 30 יום. בית המשפט המחוזי קבע כי אין להקל ראש בחובה להראות כי המבנה לא מאוכלס בטרם הוצא הצו.

  • לשכנע את בית המשפט כי באופן הוצאת הצו ע"י הרשות התכנונית הפרה הרשות את חובותיה ואת כללי המשפט המנהלי, לרבות, שקילת שיקולים זרים בהוצאת הצו, אפליה (אכיפה סלקטיבית), הוצאת צו בהעדר סמכות וללא התבססות על תשתית עובדתית הולמת, בחוסר תום לב או בחוסר סבירות קיצוני, תוך פגיעה בזכות הטיעון וכו'.
  • במסגרת החלטת ביהמ"ש בבקשה לביטול / עיכוב ביצוע של צו הריסה מנהלי רשאי בית המשפט לבחון גם את האופק התכנוני להכשרת העבודה האסורה.
  • ראה לעניין זה בעפ"א 56870-09-20 שם קיבל ביהמ"ש המחוזי ערעור שהוגש ע"י משרד עורכי דין אייזנברג ושות', והורה על הארכת כניסתו לתוקף של צו הריסה בשנה על מנת לאפשר למערערת לפעול לקבלת היתר, שכן לדידו של ביהמ"ש הנכבד, הריסת המבנה באופן מיידי מבלי לאפשר למערערת למצות את ההליכים לקבלת היתר, הינה בלתי מידתית.

האם ניתן לעכב ביצוע של צו הריסה מנהלי?

הגשת בקשה לביטול צו הריסה מנהלי אינה מלווה אוטומטית בעיכוב ביצוע של הריסת המבנה. להיפך, בחוק נקבע כי גם הגשת בקשה לביטול הצו אינה מעכבת את ביצועו אלא אם כן הוגשה בקשה מתאימה לעיכוב ביצוע שאושרה ע"י בית המשפט המוסמך.

על כן, כדי להביא לעיכוב ביצוע של צו ההריסה המנהלי יש להגיש לצד הבקשה לביטול הצו גם בקשה לעיכוב ביצוע של הצו לאותה ערכאה שדנה בבקשת הביטול. את הבקשה לעיכוב ביצוע ניתן להגיש פעם אחת ולכן חשוב להגישה בתבונה.

ליווי מקצועי של עורך דין מיומן ומנוסה בתחום התכנון והבניה יוכל לסייע רבות לאדם שמעוניין לבטל או לעכב את ביצועו של צו ההריסה מנהלי שקיבל. עורך הדין ייבחן את מכלול הנסיבות והראיות, יעיין בצו ובמסמכים שנלווים לו, יפרט בפני הלקוח את אפשרויות הפעולה המשפטיות הרלבנטיות ויגיש בהקדם בקשה מנומקת לבית המשפט המוסמך כדי להביא לביטול צו ההריסה המנהלי ולעיכוב ביצוע הצו לפי הצורך.

 

עורכי הדין צביקה וטל אייזנברג (צילום: משרד עו
עורכי הדין צביקה וטל אייזנברג|צילום: משרד עו"ד אייזנברג ושות' לדיני תכנון ובניה

משרד עורכי דין אייזנברג ושות'- עורך דין תכנון ובניה, עורך דין מקרקעין בחיפה בעל יותר מ-20 שנות ניסיון בתחום המקרקעין בדגש על תכנון ובניה בהיבטים אזרחיים, מנהליים ופליליים, והוא הצליח לא אחת להביא לעיכוב ביצוע ולביטול של צווי הריסה מנהליים. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.

לפניה ישירה אל משרד עו"ד אייזנברג ושות' - 053-6130823