אתר האינטרנט www.mako.co.il (להלן: "האתר"), השירותים, ערוצי התוכן והאפליקציות הכלולים בו כגון: Storycard, MakoNewsletter, חדשות12, 1V, אתר 12+ (בכתובת www.mako.co.il/mako-vod) ואפליקציית 12+, מערכת רישום מועמדים לתוכניות/קהל וכיו"ב (להלן כולם יחד: "הפלטפורמות") מנוהלים ע"י שידורי קשת בע"מ (להלן: "קשת").

במסמך זה יפורטו תנאי השימוש של הפלטפורמות וכן מדיניות הפרטיות הנהוגה ביחס להתחברות אליהן והשימוש בהן.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.


תנאי שימוש

בכך שאתה מתחבר לפלטפורמות, אתה מסכים לתנאים הבאים:

1. על תנאי השימוש בפלטפורמות:

מסמך זה מהווה הסכם בנוגע לשימוש, הפעילות והשירותים המוצעים לך באתר וביתר הפלטפורמות. השירותים הניתנים לך במסגרת הפלטפורמות מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה. עצם השימוש שלך או של מי מטעמך בפלטפורמות, יהווה אישור להסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אינך רשאי לעשות שימוש בפלטפורמות, או בשירותיהם.

1.2. קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד.

1.3. הפלטפורמות נועדו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי או אחר, אלא אם צוין או הוסכם אחרת במפורש.

1.4. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים בפלטפורמות (למשל, שירותים בתשלום, השתתפות במבצעים או קבלת הטבות שונות) עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים, יגבר האמור בתנאים הנוספים.


2. פניות:

2.1. אם אתה סבור כי פורסם בפלטפורמות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר כללים אלה או את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: שידורי קשת בע"מ, לידי המחלקה המשפטית ראול ולנברג 12 תל אביב ובכתובת info@mako.co.il. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו. קשת תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

3. מידע מסחרי ופרסומות:

3.1. הפלטפורמות כוללות תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים. פרסום התכנים והמידע המסחרי כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד מצד קשת לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

3.2. קשת אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו בפלטפורמות. קשת אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום המודעות הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם משימוש בהן או מהסתמכות עליהן חלה על המפרסמים.

3.3. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים ומידע מסחרי המתפרסם בפלטפורמות תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. קשת איננה צד לעסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לעסקה שכזו.


4. קישורים באתר וקישורים אל האתר:

4.1. הפלטפורמות מכילות בתוכן קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. קשת אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהפלטפורמות מקשרות לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת קשת, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. קשת מציעה כי תעיין במדיניות הפרטיות של אתרים אלו לשם קבלת מידע אודות אופן השימוש ועיבוד המידע כאמור. הביקור באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

4.2. קשת רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.

4.3. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, קשת אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

4.4. כל מגע עם גורמים חיצוניים הכלולים בפלטפורמות, או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת מוצרים ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין הגורם החיצוני או המפרסם. קשת לא תהיה אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

4.5. מותר לך להפנות לאתר באמצעות קישור שתעלה באתרי אינטרנט אחרים. עם זאת, עליך לעשות זאת רק בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר - www.mako.co.il ולא באמצעות קישורים עמוקים (המפנים לעמוד פנימי באתר). אין להציג תכנים מהפלטפורמות באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.

4.6. אין לקשר לפלטפורמות כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או הפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק.


5. פיקוח, העברת מידע ואבטחת מידע:

5.1. לקשת אין כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים שונים, והיא אינה עושה זאת. עם זאת, קשת שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות כאמור על ידי קשת לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של קשת בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

5.2. קשת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתרים במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של קשת או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד קשת במקרה שכזה.

5.3. מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסם או תעלה לאתר (ככל שתהיה לך אפשרות לעשות כן), כגון תגובותיך או תוצרי ותכני פעילויות שתשתתף בהן, יגיע לידי צדדים שלישיים, לרבות ציבור המשתמשים בפלטפורמות או נותני השירותים של קשת.

5.4. קשת אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלה. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש תעשה במידע או בשירותים חיצוניים לפלטפורמות, הוא באחריותך בלבד.


6. זכויות קניין רוחני:

6.1. המידע והתכנים הכלולים בפלטפורמות ובשירותים המוצעים בהם, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של קשת או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

6.2. התכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש, ובכלל כך, להעתיק את השירותים או תוכנם, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעביר, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של קשת, בכתב ומראש.

6.3. הסכם זה מעניק לך הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.

6.4. ככל שתתבקש במסגרת פעילות של הפלטפורמות להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, סרטי וידאו, ציורים וכיוצ"ב ("היצירה") הנך מצהיר ומתחייב כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, וככל שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש, עליך לציין עם העלאת היצירה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה.10.5. סימני המסחר של קשת וכל הסימנים האחרים המצויים בפלטפורמות הם סימני מסחר רשומים. אינך רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בסימני המסחר.


7. אחריות:

7.1. קשת אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים הכלולים בפלטפורמות לכל מטרה שהיא.

7.2. התכנים והשירותים בפלטפורמות ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" (as available). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קשת בגין התכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיתעוררו (אם בכלל) בעקבות פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך בפלטפורמות. השימוש בפלטפורמות ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

7.3. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, לא תהיה קשת אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש בפלטפורמות, מהסתמכות על המידע שמופיע בהן או באתרים חיצוניים להן, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים בפלטפורמות, גם אם קשת או מי מספקיה קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.

7.4. קשת אינה מתחייבת, כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושל משתמשים אחרים המתפרסמים בפלטפורמות יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותייך ודרישותייך. כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו זה הינה באחריותך המלאה בלבד. קשת אינה מתחייבת שכל הקישורים שימצאו בפלטפורמות יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים בפלטפורמות אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וקשת לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

7.5. אין להסתמך על התכנים המתפרסמים בפלטפורמות (בין בכתבות, בתגובות, בפורומים, בקבוצות דיון ובפרסומים אחרים כלשהם) כייעוץ מקצועי כלשהו. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים מקום בו הם נדרשים. לצורך קבלת החלטות עליך לפנות לאיש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם למצבך הספציפי. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בפלטפורמות, או לפעול על פיהם, או הנך שוקל לבצע השקעות, רכישות עסקאות ופעולות כלשהן על סמך התכנים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

7.6. קשת אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, פוגעים, מגונים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני ככל שאלה לא הועלו על ידה.

7.7. קשת איננה מתחייבת ששירותי הפלטפורמות לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל קשת או מי מספקיה, וכן שהמוצרים והשירותים המוצעים בפלטפורמות יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. קשת לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לכך או לרכושך עקב כך.


8. שינויים בפלטפורמות והפסקת שירות:

8.1. קשת וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות בפלטפורמות, בתכנים ובשירותים המוצעים בהן, לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים ולשנות כל היבט אחר הכרוך בהן בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של קשת. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קשת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8.2. קשת תוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפלטפורמות על ערוציהן, את עיצובן, המראה שלהן ואת היקף וזמינות השירותים שניתנים בהן.


9. שירותים בתשלום:

9.1. קשת תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידה, או את העלות שהיא גובה עבורם, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש. 

9.2. חלק מהשירותים הכרוכים בתשלום דורשים הורדה של תוכנות, הרשמה ותשלום באמצעות צדדים שלישיים, אתה מתחייב לפעול על פי תנאי הרישיונות של אותם גורמים וקשת לא תישא באחריות ליחסיך מולם. בהרשמה ותשלום שתבצע מול צדדים שלישיים, אתה פוטר בזאת את קשת, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי קשת.

9.3. קשת אינה מתחייבת שתוכן שישודר באתר ובאפליקציות השונות (בין בתשלום ובין ללא תשלום), ישודר במלואו כפי ששודר בטלוויזיה ואינה מתחייבת להעלותו מיד עם סיום השידור בטלוויזיה. קשת רשאית להפסיק או להסיר את התוכן ששודר בכל שלב שהוא, ללא שמירתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו.

9.4. רכישת מנוי לשירותים מסוימים תקנה לבעל המנוי יתרון על פני יתר המשתמשים, שאינם בעלי מנוי. קשת רשאית לשנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את היתרון שיוקנה לבעלי המנוי וכן את כמות וסוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומנויים ועשויה להגדיל או להקטין את התוכן והשירותים הניתנים למנויים בתשלום. יובהר, כי מנויים ומשתמשים לא יקבלו החזרים בעקבות שינויים אלה.

9.5. יובהר, כי במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים לא יהיו זמינים, לא יינתן החזר כספי וקשת שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם תעניק קשת החזר או זיכוי, היא אינה מתחייבת לעשות כן באופן דומה או זהה גם בעתיד. 

9.6. רכישת שירותים מסוימים או משך הזמן האפשרי למימוש רכישה או צפייה או שימוש בשירותים מסוימים שתרכוש עלול להיות מוגבל בזמן.9.7. קשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג המידע והשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה הוספת שירותים או הפסקתם בכל עת את השירותים הניתנים באתרים, כולם או מקצתם.

9.8. פירוט אודות צפייה בתשלום באתר ובאפליקציית 12+ יפורט במסמך נפרד


10. שימוש לא חוקי ואסור:

10.1. חל איסור להשתמש בפלטפורמות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, אינך רשאי/ת להשתמש בפלטפורמות ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע בפלטפורמות, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לפלטפורמות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי קשת.

10.2. השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות בפלטפורמות או בתכנים הכלולים בהן.

10.3. בפלטפורמות קיימים שירותים ופעילויות המיועדים לבגירים, דהיינו לאנשים מעל גיל 18. בעצם השתתפותך בפעילויות כאמור, הנך מצהיר ומתחייב כי הנך בגיר ורשאי לקחת חלק בפעילות.

10.4. קשת תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, אם לא תעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


11. העלאת תוכן לפלטפורמות:

"תוכן" או "תכנים": מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי.קשת מאפשרת למשתמשי הפלטפורמות להעלות תכנים לפלטפורמות באמצעות פורומים, צ'אטים, תגובות לכתבות ושירותים נוספים המאפשרים להזין לפלטפורמות תכנים על ידי המשתמשים. העלאת תוכן לפלטפורמות, לרבות השימוש בפורומים, בצ'אטים, העלאת קבצים וכתיבת תגובות, כפופה לכללים הבאים:

11.1. עצם העלאת תוכן על ידך לפלטפורמות מהווה התחייבות והצהרה מצדך על כך שהתוכן אותו העלית עומד בכל התנאים הקבועים בהסכם זה וכי התוכן שהועלה על ידך אינו סודי או חסוי ואין בו כדי לפגוע בצדדים שלישיים ובכלל כך פגיעה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 וחוק איסור לשון הרע התשכ"ה-1965. מידע שתפרסם בפלטפורמות יהיה חשוף לעיני כל דורש ואנו ממליצים לך לנקוט בסבירות ובזהירות במסירת פרטים אישיים במסגרת זו.

11.2. קשת אינה אחראית לתגובות בפלטפורמות באופן כללי ובכלל כך לתגובות שתקבל בעקבות תכנים שתעלה לפלטפורמות ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידך.

11.3. מסירת תכנים על ידך לפרסום בפלטפורמות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יישמרו על ידי קשת, יתפרסמו בפלטפורמות או יוסיפו להתפרסם בהן.

11.4. בעת העלאת תוכן לפלטפורמות יהיה עליך להזדהות. אינך רשאי לספק כתובת דוא"ל שאינה קיימת או שאינה שלך, להתחזות לאדם או לגוף אחר, או להטעות בדרך אחרת בדבר זהותך או מקור העלאת התוכן.

11.5. קשת אינה מחויבת לפקח על העלאת תוכן לפלטפורמות, אך גם אם תעשה זאת, היא לא תישא באחריות לתכנים המועלים לפלטפורמות, או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או מהשימוש בהם. אחריות זו מוטלת על המשתמש שמסרם לפרסום בלבד. יחד עם זאת, קשת שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תוכן שתעלה לפלטפורמות, לחסום את יכולתך להשתמש בפלטפורמות או למנוע ממך מלכתחילה לפרסם תוכן בפלטפורמות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה ופעלת בניגוד לכללים אלה או מכל טעם אחר שהוא. אין באמור כדי להטיל על קשת אחריות כלשהי בקשר עם התכנים אשר הוסרו על ידה מהפלטפורמות.

11.6. קשת אינה אחראית לתכנים הנמצאים בפלטפורמות, לתוכנם, מהימנותם, אמינותם והשפעתם על המשתמשים בהן. כמו כן, קשת לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מפרסום או שימוש בתוכן שהועלה לפלטפורמות, או כתוצאה מכך שהתוכן שהעלית לפלטפורמות הוסר או נערך, או כתוצאה מכך שמלכתחילה נמנעה ממך האפשרות להעלות תוכן לפלטפורמות.

11.7. הנך מתחייב לשפות את קשת בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לפלטפורמות והודעות שנשלחו על ידך במסגרתן.

11.8. כל תוכן שהועלה על-ידיך לפלטפורמות הינו באחריותך המלאה והבלעדית. הנך אחראי לכל תוצאה שתנבע מפרסום התוכן.

11.9. אלא אם צוין אחרת במפורש, אתה אינך רשאי להעלות לפלטפורמות תוכן שיש בו, או בחלקו, באופן גלוי או סמוי, פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים או שירותים כלשהם, במישרין או בעקיפין (למשל על ידי הכנסת קישור לתכנים אלו).

11.10. באחריותך להקפיד על כך שהתכנים שאתה מפרסם אינם בניגוד להוראות הדין. לשם ההמחשה, ומבלי למעט, אתה מסכים שלא לפרסם בפלטפורמות, בין היתר, את התכנים הבאים: תכנים שקריים, מטעים או מסולפים; תוכן המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, אלא אם כל הזכויות לגבי תוכן זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת בכתב את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת (כך למשל, אינך רשאי להעלות קבצי מוסיקה שהזכויות בהם שייכות לאחרים מבלי לקבל אישור מתאים מבעל הזכות); תכנים המהווים לשון הרע על אדם, פוגעים בפרטיותו או בשמו הטוב; השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות של אנשים אחרים, לרבות פגיעה בפרטיות; דברי תועבה; פרסום של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או לא חוקיים; פרסום כל חומר או מידע אשר מעודדים אפליה, שנאה או אלימות, כנגד אדם אחד או קבוצה אחת, על בסיס גזע, דת, מין, נטייה מינית, עדה, או אומה; תכנים שהם בגדר דבר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לגרור אחריות משפטית; פרטים אישיים של משתמשים אחרים; תכנים שפרסומם נאסר לפי הוראות כל דין וכן תכנים המהווים הפרת חוקים או תקנות כלשהם; תכנים העלולים להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש בפלטפורמות; תכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר, לרבות קבצים המכילים וירוסים וכיו"ב, ולרבות כל חומר מחשב העלול לשמש לביצוע עבירות מחשב (כמוגדר בחוק המחשבים, התשנ"א-1995); תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי הפלטפורמות בפרט, ומשתמשי האינטרנט בכלל.

11.11. ככל שתתבקש במסגרת פעילות של הפלטפורמות להעלות יצירות כגון, תמונות, שירים, מכתבים וכד' ("היצירה"), הנך מצהיר ומתחייב, כי כל יצירה שתעלה הינה בבעלותך הבלעדית, וככל שלא, שקיבלת הרשאה מפורשת מצד שלישי המחזיק בזכויות ביצירה לעשות ביצירה שימוש בפלטפורמות. עליך לציין עם העלאת התמונה מיהם הבעלים של היצירה ומי יצר אותה ולתת ליוצר קרדיט על היצירה. ככל שתעלה כל טענה או דרישה בקשר ליצרה על ידי צד לשישי כלשהו תהיה האחראי הבלעדי לכל טענה או דרישה ותשפה את קשת בגין כל הוצאה שתידרש קשת להוציא בהתאם לפסק דין או הסדר פשרה, בכפוף לאישורך את הסדר הפשרה, ובכלל כך שכ"ט עו"ד.

11.12. במסירת התכנים לפרסום ואחסונם בשרתי קשת, אתה נותן לקשת ולמי מטעמה רישיון חינם, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בתוכן בכל דרך, לרבות להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לשדר, להציג לציבור, לבצע בציבור, לעבד, לערוך, לשנות, לתרגם ולהשתמש בתכנים בכל דרך נוספת, וכן את הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתכנים לכל צד שלישי, בכל אמצעי ובאופן בלתי חוזר ובכלל זה גם במקרה שקשת או צד שלישי כלשהו יפיקו הכנסה בגין השימוש שיעשה בתכני המשתמשים כאמור.

11.13. לא תשולם לך כל תמורה, פיצוי או תמלוגים עבור השימוש בתוכן שהועלה לפלטפורמות, כנאמר בתנאים אלה ובכפוף לתנאי השימוש של הפעילות.


12. שיפוי:

במידה ותפר את תנאי השימוש של הפלטפורמות, תהיה קשת זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. הנך מתחייב לשפות את קשת, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך את תנאי שימוש אלה.


13. דין וסמכות שיפוט:

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.


מדיניות פרטיות

התנאים הבאים מפרטים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בפלטפורמות ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי השימוש שלהן. כמו כן, תנאים אלה מלמדים על האופן בו קשת אוספת ומשתמשת במידע שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה ושימוש בפלטפורמות, הליך הרישום לשירותי הפלטפורמות ועצם השימוש שלך בשירותים השונים בפלטפורמות (להלן: "השירותים"). בעצם התחברותך ל-mako אתה מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים במדיניות זו.

1. רישום לאתר ואיסוף מידע

1.1. מסירת פרטים ומידע אישי לקשת

א. לצורך קבלת השירותים, נאסף באמצעות הפלטפורמות מידע שנמסר בעת הרישום וכן מידע במהלך השימוש שלך בשירות – הכל כפי שיפורט להלן (להלן: "המידע האישי").

ב. אין לך כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי. מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך המלאה והחופשית. עם זאת, אם תחליט שלא למסור את המידע המבוקש, ישנם שירותים שלא נוכל או לא נסכים לספק לך.

ג. המידע האישי שמסרת לנו במסגרת השירותים ייאגר וישמר במאגר מידע של קשת, המנוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו, לרבות לצורך דיוור ישיר.

1.2. רישום מוקדםא. בפלטפורמות קיימים שירותים ופעילויות שהגישה אליהם אפשרית רק באמצעות רישום מוקדם. בעת ההרשמה לשירות מסויים, תתבקש למסור מספר פרטים אישיים אודותיך הנחוצים לצורך הפעילות או השירות (כמו למשל שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ועוד). מבלי שתמלא את הנתונים הנדרשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאותם שירותים. מסירת פרטיך בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים.

1.3. רישום באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות

א. ייתכן כי הרישום לאתר ולשירותיו ייעשה באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק או גוגל+. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לקשת גישה למידע הבסיסי אודותייך בפרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון זה.

ב. הגישה של קשת לאותו מידע מוגבלת לתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתה משתמש מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית. את הגדרות הפרטיות שלך תוכל לשנות על פי רצונך באמצעות ממשק הרשת החברתית.

ג. השימוש ברשתות חברתיות לרישום ושימוש באתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת קשת וכפוף למדיניות הפרטיות של רשתות חברתיות. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה.

1.4. רישום ישיר

א. קשת רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקש למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.

2. הסכמתך לשמירה ושימוש במידע

א. בעצם השימוש בפלטפורמות אתה נותן הסכמתך שקשת ו/או שותפיה העסקיים (כגון: מפרסמים, חברות אחסון בארץ או בחו"ל) ישמרו וישתמשו במידע שמסרת בעת הרישום לפלטפורמות ו/או מידע שהתקבל בעקבות השימוש שלך בפלטפורמות.

ב. אותו מידע ישמר בקשת ו/או אצל מי מטעמה ויעשה בו שימוש בהתאם להסכמתך שלהלן וע"פ חוק.

3. השימוש במידע

ידוע לך, ואתה מסכים, כי קשת ו/או מי מטעמה תוכל לעשות שימוש במידע האישי ובמידע על הרגלי השימוש שלך בשירות בהתאם למדיניות זו, בין היתר, לצרכים הבאים:

עם רישומך לפלטפורמות ובכפוף לתנאי השימוש בפלטפורמות והסכמתך, אתה מסכים שקשת ו/או מי מטעמה ישמרו וישתמשו במידע כדלקמן:

א. קשת ושותפיה העסקיים רשאים לפנות אליך ולשלוח מדי פעם בדואר האלקטרוני ובכל דרך אחרת מידע ו/או מידע פרסומי אודות פעילויות ושירותים נוספים בין אם מידע שקשת מפרסמת בעצמה או באמצעות אחרים. ככל שנתת את אישורך לקבל דיוור תוכן פרסומי בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, דברי הפרסומת ישלחו אליך לפי המידע שמסרת לקשת במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרת לנו גישה אליהם ככל ונרשמת לשירת באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לקשת את פרטיך, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות. דע כי בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לקשת על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב.

הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך קשת ו/או מי מטעמה או באמצעות פניה למחלקה המשפטית של קשת בדוא"ל info@mako.co.il. קשת אף תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן. לדוגמה: אם תחליט להירשם ל-makoNewsletter  תקבל מידע פרסומי אודות הנושא שבחרת באמצעות מפעיל שירות הדיוור אליו קשת מוסרת את פרטי ההתקשרות שמסרת לצורך קבלת הדיוור.

ב. קשת רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך ובמידע שייאסף על ידה בנוגע לתחומי הלימוד המתאימים לך, דפוסי השימוש והרכישה שלך, מידע או פרסומות אותם קראת, העמודים שגלשת אליהם וצפית בהם, השירותים וההצעות שהתעניינת בהם, מיקומך בעת השימוש, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לשירות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר הקצה שברשותך ומידע אודותיו אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד.

ג. קשת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש בפלטפורמות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך בפלטפורמות. מידע זה נאסף לרוב באופן אוטומטי ומאוחסן בקבצי 'לוג' של שרתי השירות. איסוף וניתוח המידע כאמור נעשה באמצעות Google Analytics באמצעות הכלים המפורטים בסעיף 4 להלן. נתוני המדידה שנאספים עוזרים לקשת להבין את צורכי המשתמשים ומאפשרים להתאים אישית את חוויית המשתמש ולהציע פרסום רלוונטי.

ד. חלק מהשירותים בפלטפורמות מנוהלים על ידי צדדים שלישיים הנמצאים בשיתוף פעולה זה או אחר עם קשת. במקרים בהם תרכוש או תתעניין ברכישת מוצרים או שירותים בפלטפורמות ו/או במסגרת שיתוף פעולה בין קשת לבין צד שלישי, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע שהסכמת להעביר לאותם צדדים ובנוסף מידע הדרוש לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן השירותים בלבד. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולמדיניות הפרטיות של הפלטפורמות. במקרה של מימוש פרסים במסגרת פעילויות, תהיה קשת רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך מסירת הפרסים בלבד. לדוגמה: קשת תעביר את פרטיך האישיים בעקבות זכייתך בפרס כחלק מפעילות שמתבצעת בקשת ו/או ב- MakoPlay, אליה נרשמת.

ה. קשת רשאית להשתמש במידע לאספקת שירותי הפלטפורמות, זיהוי במהלך כניסות חוזרות לפלטפורמות, תפעול ופיתוח הפלטפורמות, גביית כספים, עריכת חשבונות, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (לרבות מפרסמים), ושיפור השירותים והתכנים שקשת מציעה בפלטפורמות.

ו. יצירת קשר אתך, ויצירת אזורים אישיים בפלטפורמות אותם תוכל להתאים להעדפותיך, לרכישת שירותים ומוצרים שונים בפלטפורמות, שליחת דיוורי תוכן ופרסומות בהתאם להסכמתך.

ז. התאמת מודעות פרסומות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור בפלטפורמות. המידע שישמש את קשת לצורך כך לא יזהה אותך באופן אישי בשם או בפרטי התקשרות (כתובת, טלפון).

ח. בעת השימוש באתר באמצעות אפליקציה שהורדת אל מכשיר הקצה שברשותך, עשויה קשת לשלוח אליך הודעות מתפרצות (Push Notifications) באמצעות ממשק האפליקציה או מכשיר הקצה שברשותך. תשומת ליבך כי משלוח הודעות כאמור היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה. אין באפשרות קשת לכבות ו/או לנתק תכונה זו במכשירך ובמידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות כאמור, יהיה עליך להסיר את תכונה זו ביחס לאפליקציה באופן עצמאי, על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שברשותך.

ט. חלק מהשירותים הניתנים באתר הם "שירותים מבוססי מיקום", לרבות כאלו הנעזרים בטכנולוגייתGPS  על-מנת לקבוע את מיקומך ולספק לך תכנים או פרסומים התואמים ככל הניתן למיקום זה. לא ניתן לספק את השירותים הללו ללא הסכמתך לשימוש בטכנולוגיה זו ועל-כן בעצם השימוש באתר אתה מסכים לשימוש זה. תוכל בכל עת לבטל את האפשרות לזהות את מיקומך על-ידי ביטול תכונה זו בהגדרות מכשיר הקצה שברשותך. מובהר כי ייתכן שישנם שירותים שלא תוכל לקבל ככל שהפלטפורמה תזהה שאתה לא נמצא בישראל.

4. איסוף מידע אוטומטי תוך כדי פעילותך באתר או באפליקציה, Cookies ועוד

א. במהלך הפעילות שלך בפלטפורמות, אוספות המערכות הטכנולוגיות של הפלטפורמות באופן אוטומטי מידע. פרטים שיכול וישמרו כוללים (תלוי באמצעי בו אתה משתמש): מספרי זיהוי של המכשיר שלך; כתובת IP שלך; מיקום שלך (ככל שהתרת למכשיר שלך לספק מידע זה); מידע טכני על מערכת הפעלה של המכשיר שלך; מידע טכני על דפדפן בו אתה משתמש; שפת הדפדפן שלך; הפעילות שלך בפלטפורמות (דפים בהם ביקרת, תכנים שבחרת, תשובות לשאלונים), ADS ID וכיו"ב.

המידע שנאסף על-ידי הפלטפורמות, כפי שמתואר בפרק זה, משמש את קשת כדי ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש; להתאים את התכנים ואת סדר הצגתם לך בפלטפורמות; לשמור את העדפותיך; לזהות אותך בכניסה חוזרת לפלטפורמות; לתפעל את הפלטפורמות, לרבות בהיבטים של אבטחת מידע; להציג על-ידי קשת ובעזרת צדדים שלישיים פרסומות שמותאמות לך.

כאמור בסעיף 3.ג. לעיל, קשת עושה שימוש בכלי של Google Analytics. כדי להבין איך Google אוספת ומעבדת מידע על שימוש באתרים ובאפליקציות: מידע לגבי אתרים ואפליקציות שמופעלות בהם תכונות של Google Analytics. כדי לקבל מידע נוסף על מדיניות המשתמשים ועל אמצעי הבקרה של Google: מידע למבקרים באתרים ובאפליקציות שמופעלות בהם תכונות של Google Analytics.

הפלטפורמות משתמשות בטכנולוגיה המכונה Cookies כדי לאסוף את המידע שתואר לעיל באופן מתמשך לאורך זמן. Cookies הן קבצי טקסט שנוצרים לפי פקודה למערכת ההפעלה שלך או לדפדפן שלך מהאתר, ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך או על מכשירך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. לאחר יצירת Cookie, יכולות הפלטפורמות לבקש מהדפדפן שלך או ממערכת ההפעלה שלך לשלוח אליו בחזרה את המידע ששמר ב- Cookie או לעדכן את המידע. חלק מה-Cookies יפקעו כשתסגור את הדפדפן, וכך לא יאפשרו המשכיות במעקב אחר הנתונים של פעילותך, ואילו חלקן ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך או במכשירך ויאפשרו המשכיות של המעקב.

לצד cookies, ייתכן שימוש באמצעים טכנולוגיים דומים, שיכולים לכלול web beacons, פיקסלים ו- software development kits ("SDKs") באפליקציות. שימושך באתר מעיד גם על הסכמתך לאמצעים אלה.

ב. בפלטפורמות מוטמעים גם רכיבים של צדדים שלישיים; לדוגמה כפתור like של פייסבוק או web beacon של מערכת אחרת. הרכיבים הללו פועלים לרוב בשילוב Cookies (שמכונות Third Party Cookies) שמותקנות אצלך באמצעות הדפדפן או האפליקציות בדומה לCookies של אתר מאקו עצמו ואמצעים טכנולוגיים דומים אחרים כמתואר בסעיף א' לעיל. הכלים הללו מנטרים באמצעות Cookies וטכנולוגיות דומות את הפעילות שלך באתרים שונים כדי להתאים תכנים שיוצגו לך, להתאים פרסומות שיוצגו לך ועוד לפי מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, והכל תוך שאתה עובר בין אתרים, בין אפליקציות וכיו"ב. הם מאפשרים לפי דפוסי הפעילות שלך להגדיר תחומי עניין ונתוני קהל משוערים שלך (גיל, מין, תחומי עניין וכיו"ב).

צדדים שלישיים עיקריים שרכיבים שלהם הוטמעו באתר זה הם:

 1. Google – קישור זה יוביל אותך למדיניות הפרטיות: https://policies.google.com/privacy/embedded?hl=en-US; קישור זה יוביל לדף להגבלת פעילות המערכת.

2. פייסבוק - קישור זה יוביל אותך למדיניות הפרטיות: https://www.facebook.com/about/basics; קישור זה יוביל לדף להגבלת פעילות המערכת.

3. טאבולה – קישור זה יוביל אותך למדיניות הפרטיות: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy; קישור זה יוביל לדף להגבלת פעילות המערכת.

4. אוטבריין – קישור זה יוביל אותך למדיניות הפרטיות: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy; קישור זה יוביל לדף להגבלת פעילות המערכת.

5. IDX – קישור זה יוביל אותך למדיניות הפרטיות: https://www.idx.us/privacy-policy; קישור זה יוביל לדף להגבלת פעילות המערכת.

ג. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies באתר, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה -Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע בין היתר שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. שים לב, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. באמצעות הגדרות הדפדפן, ביכולתך גם למנוע רק שמירת Third Party Cookies (להבדיל מאלה של האתר עצמו) או למחוק רק Third Party Cookies.

מבלי לגרוע מהאמור, שים לב כי לא ניתן לבטל שימוש בקובצי Cookie של צדדים שלישיים באפליקציות. 


5. קישורים לאתרים אחרים

א. הפלטפורמות מכילות בתוכן קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים על אתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לפלטפורמות. קשת אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים. העובדה שהפלטפורמות מקשרות לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת קשת, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר.

ב. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטי הרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפלטפורמות אינה כפופה למדיניות הפרטיות של קשת אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

6. מסירת פרטיך האישיים לצד ג'

קשת שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל מידע שאינו אישי ותוכן השימוש ללא קבלת רשות ממך, אם פעולה זו חיונית כדי:

-  לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין;

-  לאכוף את תנאי השימוש. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעילות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו.

-  בכל מקרה בו מסירת המידע תהיה נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או של צד שלישי.

-  במקרה בו קשת מאמינה בתום לב שהפעולה חיונית לצורך ציות לדרישות החוק וכן כדי להגן על זכויותיה, במקרה של טענה תביעה או דרישה כלפיה ובמקרה בו יתנהלו הליכים משפטיים בינך לבין קשת.

- אם יחול שינוי כלשהו בבעלות או בשליטה בקשת או באיזה מהחברות הקשורות אליה, לרבות באופן של השקעה, מיזוג, או רכישה של כלל נכסיה מבחינה מהותית, או אם הדבר יידרש במסגרת גיוס הון או מענק ממשלתי, קשת (או מהחברות הקשורות אליה) תהיה רשאית לשתף את המידע האישי שלך עם הצדדים המעורבים באירוע כאמור, ככל שהדבר נדרש באופן סביר במסגרתו.

מבלי לגרוע מהאמור, קשת רשאית להעביר מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ללא קבלת הסכמתך המפורשת לכך. מידע סטטיסטי כאמור לא יזהה אותך באופן אישי, אך הוא עשוי לזהות את המכשיר שבו השתמשת.

7. אבטחת מידע

א. קשת רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות משתמשיה ועל אבטחת המידע במערכות שאותן היא מפעילה. בהתאם לכך, קשת מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

ב. עם זאת, קשת אינה יכולה להבטיח כי יישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט והרמטי שמידע אישי לא ייחשף, ייאבד או ייגנב ממאגרי המידע. לפיכך, קשת אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את קשת יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

8. זכותך לפנות אלינו

א. אתה מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה שבחרת עבור הכניסה לפלטפורמות בסודיות ולדווח לקשת במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך. אחרת אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים) אפילו אם נעשה בלי הסכמתך. כמו כן אתה מתחייב שלא לעשות שימוש בשם המשתמש או בסיסמה של אחר.

ב. אם אתה סבור כי פורסם בפלטפורמות תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שהתוכן מפר את זכויותיך, הנך מוזמן לפנות ל: שידורי קשת בע"מ, לידי המחלקה המשפטית ראול ולנברג 12 תל אביב ובכתובת דואר אלקטרוני: info@mako.co.il. בפנייתך עלייך לפרט מהי הפגיעה או ההפרה הנטענת, מהו החומר הפוגע או המפר, וכן את פרטייך האישיים לשם יצירת קשר. בנוסף, עליך להצהיר כי פנייתך נעשית בתום לב מתוך אמונה שיש לך זכות לנקוט בפעולה זו וקשת תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

ג. כמו כן, חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע, וכן זכות לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. על כן, דע כי הנך זכאי לפנות לקשת בבקשה לתיקון או מחיקת המידע הקיים עליך, ככל שהוא אינו מדויק כאמור. בנוסף, ככל שהמידע שנמצא במאגר המידע של קשת משמש לצורך פניה אישית אליך בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, אשר נקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים בו, הנך זכאי על פי חוק לבקש שהמידע המתייחס אליך ימחק מאותו מאגר. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו.


קשת רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף מרגע פרסומם. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו בנוגע לשימוש במידע האישי שמסרת תפרסם על כך קשת הודעה.