NEXTER
מרכז שירות של חברת פלאפון (צילום: פלאש 90)
צילום: פלאש 90

למה בפלאפון גובים כסף על לא לגבות כסף?

שופטת מחוזית אישרה תביעה ייצוגית נגד החברה על גביית דמי הקפאת מנוי: "לא היה לפלאפון היתר לגביית דמי הניתוק הזמני"

שמעון איפרגן | NEXTER | פורסם 10:47 10.08.17 

שנה גודל אות

שופטת בית המשפט המחוזי לוד, אסתר שטמר, אישרה באחרונה תביעה ייצוגית נגד חברת פלאפון על כך שגבתה כספים מלקוחות שביקשו לנתק זמנית את המנוי שלהם – וזאת בניגוד להוראות החוק.

שני מנויי פלאפון תושבי מרכז הארץ פנו לפני כשנתיים לנציג החברה וביקשו ממנו לנתק או להקפיא זמנית את המנוי שלהם לתקופה של עד שלושה חודשים. לתדהמתם, עבור שירות זה, החברה גבתה מהם 39 שקל, בניגוד להוראות משרד התקשורת.

השניים הגישו לבית המשפט בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה, בנימוק שעל פי חוק התקשורת נקבע מפורשות כי ניתוק שירות זמני הוא שירות חובה המוסדר ברישיונות חברות הסלולר בארץ. בעוד שברישיונות של חברות סלקום ופרטנר נקבע מפורשות כי ניתוק שירות זמני הוא שירות נלווה וחברות אלו יכולות לגבות תשלום בגין ההקפאה, לחברת פלאפון אין ברישיונה הוראה דומה. לכן, לטענת התובעים, הכסף שנגבה מהם על הקפאת המנוי היה בניגוד לחוק. הם דרשו מבית המשפט, בנוסף לאישור התביעה, לאפשר לכל אחד ממנויי החברה שנתקל בבעיה דומה להצטרף לתביעה.

חברת פלאפון ביקשה לדחות על הסף את התביעה. לטענת החברה, הקפאת השירות אכן אינה נכללת בפעולות המוסדרות של הרישיון שלה, אך בסעיף 7 ברישיונה נאמר כי הוא לא חל בקשר לפעולות ושירותים שאינם בגדר רט"ן (רדיו טלפון נייד, כלומר שירות התקשורת עצמו), שהחברה רשאית לבצע ולספק למנוייה ולגבות תשלום עבורם.

לדברי החברה, ניתוק שירות זמני אינו בבחינת שירות רט"ן, משום שאינו מקיים את יסודות הההגדרות בחוק התקשורת וברישיון לרט"ן (סלולר) ולשירותי בזק (טלפון קווי). החברה ציינה כי פעולת ניתוק זמני היא שירות כללי, ולא שירות רט"ן.

עוד טענה החברה כי העובדה שברישיונות של סלקום ופרטנר נמצא היתר מפורש לגבות תשלום בגין ניתוק שירות זמני אינה מלמדת על כך שרק להן מותר ולפלאפון אסור. "ההיפך הוא הנכון – הגבייה עבור ניתוק שירות זמני מותרת לכלל חברות הסלולר. משרד התקשורת ודאי לא התכוון להפלות בין חברות סלולר שונות ולא התכוון להתיר רק לחלק מהן לגבות תשלום עבור ניתוק שירות זמני", טענה פלאפון.

החברה הוסיפה פרט מעניין, לפיו במידה ולקוח הסכים לשלם עבור שירות – אין לראות בכך הפרת תנאי הרישיון או החוק. החברה הסבירה כי משרד התקשורת אסר עליה לגבות כסף בעבור שירות זה רק החל מ-10.2.2017.

השופטת שטמר, שדנה בתביעה, ציינה בהחלטתה כי הגם שלא נאסר על פלאפון באופן מפורש לגבות את התשלום האמור, גם לא ניתן לה היתר מפורש לעשות כן, הואיל והשירות אינו מפורט בתוספת הראשונה. לכן, גם אם השירות נלווה, אין הוראות המתירות לחברה לגבות תשלום בעבורו.

השופטת דחתה את טענות פלאפון בנוגע להנחיה שאסרה עליה לגבות תשלום רק החל מה-10.2.2017, בנימוק שהמסקנה היא שלחברה לא היה היתר לגבות דמי ניתוק שירות זמני. לדבריה, אין לראות בתיקון לחוק שאסר על פלאפון לגבות דמי ניתוק כשינוי למצב שהיה קודם.

שטמר אישרה את התביעה הייצוגית וקבעה כי סביר להניח שהיא תוכרע לטובת התובעים ואלה שיצטרפו אליהם. בינתיים, היא כבר חייבה את פלאפון לפרסם את דבר אישור התביעה באתר החברה ובשני עיתונים יומיים רבי תפוצה – כולל בשפה הערבית – תוך עשרה ימים, ולשלם לתובעים סכום של 30,000 שקל בגין הוצאות משפט. סכום הפיצוי ללקוחות הנפגעים ייקבע בדיוני המשך.